Kapeliuk, O. “Gäbrä Iyyäsus Kifle, ታሪኽ ትውልዲ ልሳን ግእዝ Tariḵ tǝwlǝddi lǝssan Gǝʿǝz [History of the Origin of the Gǝʿǝz Language – in Tigrinya]”. Aethiopica, vol. 6, no. 1, July 2003, pp. 263-5, doi:10.15460/aethiopica.6.1.399.