(1)
Kapeliuk, O. Gäbrä Iyyäsus Kifle, ታሪኽ ትውልዲ ልሳን ግእዝ Tariḵ tǝwlǝddi lǝssan Gǝʿǝz [History of the Origin of the Gǝʿǝz Language – in Tigrinya]. Aethiopica 2003, 6, 263-265.