[1]
Witakowski, W. 1999. The Magi in Ethiopic Tradition Aethiopica 2 (1999) 69–89. DOI:https://doi.org/10.15460/aethiopica.2.1.534.