[1]
Team, E. 2005. The Israel Prize awarded to Olga Kapeliuk Aethiopica 8 (2005) 210. DOI:https://doi.org/10.15460/aethiopica.8.1.336.